Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

Artikel 1               Definities

Artikel 2               Algemeen

Artikel 3               Aanbiedingen en offertes

Artikel 4               Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5               Tarieven en prijzen

Artikel 6               Betaling

Artikel 7               Incassokosten

Artikel 8               Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9               Levering & Transport van zaken

Artikel 10            Onderzoek, reclames ten aanzien van geleverde of ter beschikking gestelde zaken 

Artikel 11            Opschorting en ontbinding

Artikel 12            Aansprakelijkheid

Artikel 13            Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 14            Vrijwaringen

Artikel 15            Risico-overgang

Artikel 16            Overmacht

Artikel 17            Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Artikel 18            Monsters en modellen

Artikel 19            Geschillen

Artikel 20            Toepasselijk recht

Artikel 21            Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

  

Artikel 1              Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Reddeals,  statutair gevestigd te Arnhem, of aan haar gelieerde vennootschappen.


Artikel 2              Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Reddeals en de Wederpartij en voor alle aanvullende of voortzettende overeenkomsten, waarop Reddeals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De toepasselijkheid van deze voorwaarden is exclusief. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Reddeals , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Afspraken, gemaakt in de Overeenkomst gaan in geval van strijd met het bepaalde in de algemene voorwaarden voor op de algemene voorwaarden.
 • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden al dan niet gedeeltelijk nietig zijn, of al dan niet gedeeltelijk vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Reddeals en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de al dan niet gedeeltelijk nietige c.q. al dan niet gedeeltelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Bij een bepaling die gedeeltelijk nietig is, of gedeeltelijk vernietigd mocht worden, blijft in ieder geval het overige van de bepaling volledig van toepassing.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Aan de kopjes boven de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn slechts ter indicatie van de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3              Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • De overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van de opdracht/ de overeenkomst van Reddeals aan de wederpartij, of door enige door Reddeals verrichte uitvoeringshandeling.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Reddeals kan niet aan haar offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan worden gehouden indien de Wederpartij naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen, dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
 • In offertes van Reddeals genoemde (leverings)termijnen zijn globaal, indicatief en voor Reddeals niet-bindend.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Reddeals daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Reddeals anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Reddeals niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst dan wel tot levering van een deel van de in de offerte genoemde zaken, tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4              Uitvoering van de overeenkomst

 • Reddeals kan een financieel voorschot vragen alvorens tot levering van de zaken dan wel uitvoering van de Overeenkomst over te gaan. Eerst na betaling van het voorschot zullen de zaken worden geleverd respectievelijk zal uitvoering worden gegeven aan de Overeenkomst.
 • Reddeals zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Reddeals het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Reddeals aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Reddeals worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reddeals zijn verstrekt, heeft Reddeals het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 • Reddeals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Reddeals is uit gegaan van door  de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige dan wel niet tijdig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reddeals kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5              Tarieven en prijzen

 • Indien Reddeals met de Wederpartij een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Reddeals niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 • Reddeals mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Reddeals kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
 • Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 • De door Reddeals gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 6              Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Reddeals. Betaling dient bovendien te geschieden op een door Reddeals aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Indien de Wederpartij in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, een en ander onverminderd de verdere rechten die Reddeals heeft.
 • De vorderingen van Reddeals op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien (i) de Wederpartij wordt geliquideerd, (ii) aan de Wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, (iii) het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken, (iv) er beslag wordt gelegd ten laste van de Wederpartij of (v) de Wederpartij door een andere omstandigheid niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 • Reddeals heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Reddeals kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 • Reddeals kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Naast het verbod van opschorting als in lid 7 van dit artikel beschreven is de Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. van het burgerlijk wetboek (de artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW) evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Reddeals verschuldigde.
 • Reddeals heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien de Overeenkomst als gevolg van een niet aan Reddeals toe te rekenen omstandigheid en anders dan als gevolg van tussentijdse opzegging door de Wederpartij, niet verder kan worden uitgevoerd en Reddeals op dat moment haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels wel gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is Reddeals gerechtigd om het reeds uitgevoerde respectievelijk het na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 • Indien de Wederpartij bestaat uit meerdere (rechts)personen, is elk van die (rechts)personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig te voldoen.

 

Artikel 7              Incassokosten

 • Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 175,00.
 • Indien Reddeals hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
 • De Wederpartij is over de gemaakte incassokosten eveneens de onder artikel 6 lid 2 van deze algemene voorwaarden genoemde rente verschuldigd.

 

Artikel 8              Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Reddeals geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen, monsters of modellen, blijven eigendom van Reddeals totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Reddeals gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Reddeals daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Door Reddeals geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en evenmin als betaalmiddel worden gebruikt.
 • De Wederpartij zal de zaken gedurende de periode dat hij deze onder zich heeft en de eigendom nog niet is overgegaan, voor derden zichtbaar aanduiden als zijnde in eigendom van Reddeals en duidelijk afgescheiden van eventuele andere zich bij hem bevindende zaken of andere bedrijfsvoorraad of -inventaris houden. De Wederpartij zal zich gedurende deze periode ten opzichte van derden niet als eigenaar van de zaken presenteren.
 • Voor het geval dat Reddeals zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Reddeals of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Reddeals zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

Artikel 9              Levering en transport

 • Levering van zaken geschiedt af magazijn van Reddeals . 
 • Reddeals bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending / vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de Wederpartij en is niet inbegrepen in de overeengekomen prijs van door de Reddeals te leveren goederen, tenzij anders is aangegeven.
 • De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld.
 • Indien Reddeals gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Reddeals ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Reddeals een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Reddeals schriftelijk ingebreke te stellen.
 • Nadrukkelijk wijst Reddeals de wederpartij op het feit dat de leveringstermijn sterk afhankelijk is van externe factoren waar Reddeals geen invloed op kan uitoefenen. Indien een door Reddeals gecommuniceerde leveringstermijn (welke termijn nimmer fataal is) wordt overschreden ten gevolge van, of mede ten gevolge van dergelijke externe factoren, kan die overschrijding nimmer een tekortkoming opleveren. Dit geldt onverkort in het geval van overschrijding van een bij ingebrekestelling gestelde termijn, tenzij dit ook in de geest van deze bepaling onredelijk zou zijn.
 • Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Reddeals gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 10            Onderzoek, reclames ten aanzien van geleverde of ter beschikking gestelde zaken

 • De Wederpartij is gehouden het geleverde onmiddellijk te (doen) onderzoeken op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Reddeals te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten, dienen terstond, doch in ieder geval ook uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking daarvan en niet later dan twee maanden na levering schriftelijk te worden gemeld.
 • Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

 

Artikel 11            Opschorting en ontbinding

 • Reddeals is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Een goede grond om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen wordt in ieder geval aanwezig geacht indien één van de volgende situaties zich voordoet: (i) aan de Wederpartij wordt voorlopige of definitieve surseance van betaling verleend, (ii) het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken, (iii) er wordt beslag gelegd ten laste van de Wederpartij (iv) de Wederpartij kan door een andere omstandigheid niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.
 • Voorts is Reddeals bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Reddeals mag worden verwacht.
 • Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Reddeals gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Reddeals op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Reddeals de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 • In het geval Reddeals tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Reddeals behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen deze algemene voorwaarden, niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Reddeals ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Reddeals aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Reddeals toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12            Aansprakelijkheid

 • Indien Reddeals aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
 • De totale aansprakelijkheid van Reddeals wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid is bovendien te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Reddeals in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • Reddeals is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Reddeals is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Wederpartij of enige derde van door Reddeals geleverde zaken.
 • Reddeals is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan van zaken tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Wederpartij, Reddeals of derden.
 • De Wederpartij kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Reddeals gesloten Overeenkomst slechts inroepen, nadat de Wederpartij Reddeals schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Reddeals ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Reddeals meldt.
 • Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Reddeals of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 13            Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom ter zake van of met betrekking tot door Reddeals aan de Wederpartij geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken, komen uitsluitend toe aan Reddeals.
 • De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk aan hem zijn toegekend.
 • Het is de Wederpartij niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op de auteursrechten van Reddeals als bedoeld in lid 1 van dit artikel) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reddeals, de door Reddeals geleverde zaken, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Evenmin is het de Wederpartij toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reddeals, de informatie en/of documentatie die in het kader van de geleverde zaken door Reddeals is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 •  Voor zoveel Reddeals  in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruik dient te maken van zaken, merken, beelden, tekens, etc. ten aanzien waarvan de Wederpartij exclusieve rechten van intellectuele of industriële eigendom dan wel gebruiksrechten heeft, zal de Wederpartij Reddeals voor de duur van de Overeenkomst en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter zake een niet-exclusief gebruiksrecht verlenen.
 • Terzake van door de Wederpartij aan Reddeals geleverde zaken verleent de Wederpartij aan Reddeals een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie Reddeals relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.
 • De Wederpartij van Reddeals garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde zaken geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden.

 

Artikel 14            Vrijwaringen

 • De Wederpartij vrijwaart Reddeals tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de Overeenkomst samenhangen.
 • De Wederpartij vrijwaart Reddeals voor alle aanspraken zijnerzijds op schade(vergoeding), hoe ook genaamd, doordat Reddeals is uit gegaan van door of vanwege de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

 

Artikel 15            Risico-overgang

 • Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van door de Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 16            Overmacht

 • Reddeals is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Reddeals geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reddeals niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: overmacht van toeleveranciers van Reddeals, oponthoud of in beslagname van zaken bij de douane van een land als gevolg van het niet voldoen door toeleveranciers van Reddeals aan douane- en andere formaliteiten welke vóór de aflevering van de zaken moeten worden vervuld, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, Reddeals van internet, storing van computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen en de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 • Reddeals heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Reddeals zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Reddeals kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 17            Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien de Wederpartij vertrouwelijke gegevens van Reddeals ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 18            Monsters en modellen

 • Is aan de Wederpartij een monster, model, of ontwerp getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 19            Geschillen

 • De rechter in de statutaire vestigingsplaats van Reddeals is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, ook die uit hoofde van onrechtmatige daad, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Reddeals het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

Artikel 20            Toepasselijk recht

 • Op elke Overeenkomst tussen Reddeals en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21            Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 • Reddeals is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.